برخی از پروژه های انجام شده

  1. پروژه ی دکل چهارصد کیلوولت عراق تیپ YA,YB,YC,YD
    پروژه ی صد وسی و دو کیلو ولت فرات الاوسط
    پروژه ی صد و سی و دو کیلو ولت خیرات الغازیه
    پروژه ی صد و سی و دو کیلو ولت عراق