بازدید نمایندگان وزارت کهربا عراق

بازدید نمایندگان وزارت کهربا عراق

بازدید نمایندگان و هیات کارشناسان وزارت کهربا عراق از تناژ حدود ۴۰۰۰ تن دکل های مدور و مشبک توزیع ۱۱ کیلوولت در این بازدید ۸ نفر از کارشناسان وزارت کهربا عراق به همراه کارشناسان شرکت HQTS به عنوان بازرس ثالث…