بازدید نمایندگان وزارت کهربا عراق

بازدید نمایندگان وزارت کهربا عراق

بازدید نمایندگان و هیات کارشناسان وزارت کهربا عراق از تناژ حدود ۴۰۰۰ تن دکل های مدور و مشبک توزیع ۱۱ کیلوولت در این بازدید ۸ نفر از کارشناسان وزارت کهربا عراق به همراه کارشناسان شرکت HQTS به عنوان بازرس ثالث…

 طراحی دکل های 400 کیلو ولت

طراحی دکل های 400 کیلو ولت

خدمت به منافع مشتریان. پشتیبانی و روابط شخصی برای ما مهم است. از آنجا که ما متعلق به بانک ها هستیم ، ما قادر به ارائه پشتیبانی درجه یک و خدماتی هستیم که بتوانیم برای محافظت از موارد ارزشمند خود…