اینجانب مدیریت ارشد شرکت آرتا سازه آرشین ضمن اعلام پایبندی و تعهد خویش به اصول اعلام شده از کلیه همکارانم در شرکت انتظار دارم ضمن درک مفاد این خط مشی ، در رسیدن به اهداف کیفیت سازمانی که در راستای این خط مشی اعلام شده همکاری نمایند. جهت حصول اطمینان از حرکت سازمانی به سمت اهداف اعلام شده علاوه بر نظارت مستمر نماینده مدیریت بر عملکردها، اینجانب نیز همواره در روند حرکت سازمان را مدنظر قرار خواهد داد.

پیام مدیر عامل

در راستای بهبود کیفیت بر اساس دانش فنی پرسنل ، به کارگیری ماشین آلات مدرن اشاعه و ترویج کار گروهی و حفظ صیانت از نیروی انسانی و توجه به طرف های ذینفع و برقراری توسعه پایدار از الگوی نظام مدیریت یکپارچه بر پایه الزامات استاندارد ISO14001 ، ISO9001 ،OHSAS18001 ،استانداردهای ملی و سایر الزامات مشتریان و طرف های ذینفع برای نیل به اهداف زیر بهره می گیرد و در این راستا اهداف ذیل مد نظر قرار گرفته است: منظور افزایش رضایت مشتریان و مصرف کنندگان با توجه به کیفیت در جهت تضمین بقای شرکت – حفظ و توسعه بازارهای داخلی و خارجی از طریق شناسایی خواسته ها و رعایت الزامات مربوطه – ارتقاء سطح کیفی و کمی محصولات – افزایش توانمندی های فنی پرسنل و توسعه فرهنگ کیفیت در مجموعه از طریق آموزش های مرتبط – بهبود مستمر در کیفیت محصول و کلیه فعالیت‌های شرکت با مشارکت همگانی پرسنل  – کاهش حوادث و رویدادها و ارتقای وضعیت ایمنی بهداشتی پرسنل – ایجاد محیطی امن برای کارکنان و توسعه فرهنگ کار گروهی و ایجاد انگیزه و ترغیب جهت دستیابی به اهداف سازمان – مدیریت ریسک ها در فرآیندهای سازمان

Phone Number:

0123 - 456 - 780

Email:

rezgar@arta-asa.com